OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

Ing. Nikoleta Zsigóová, Podzáhradná 144, 947 01 Hurbanovo, IČO 41 609 093 (ďalej len „poskytovateľ“) vykonáva poradenské, konzultačné, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti na základe živnostenského oprávnenia vydaného OÚ Komárno, číslo živnostenského registra 410-15130. Tieto aktivity poskytovateľa spadajú podľa zákona o živnostenskom podnikaní do oblasti mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

Cieľom činnosti poskytovateľa je zabezpečiť odborné a kvalitné vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny. Poskytovateľ vykonáva služby, ktoré sú zverejnené na webovej stránke poskytovateľa www.aurafoto.sk, na základe nižšie uvedených všeobecných obchodných podmienok.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a klienta (ďalej len ,,objednávateľ") pri poskytovaní služieb objednaných prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na www.aurafoto.sk.

 

II. Objednávka

Objednávateľ si objednáva služby vyplnením a odoslaním online objednávkového formulára na webovej stránke poskytovateľa. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov vo formulári. Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptuje

Po spracovaní objednávky objednávateľ obdrží potvrdenie jeho objednávky spolu s potrebnými platobnými údajmi a lehotou splatnosti pre uhradenie príslušnej čiastky za objednanú službu. Obchodný vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vzniká dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet poskytovateľa.

Účastníkmi obchodného vzťahu sú: poskytovateľ a objednávateľ, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba plne spôsobilá na právne úkony. Objednávateľom sa rozumie osoba, ktorá riadne vyplní a odošle elektronickú objednávku, ako aj ďalšie osoby, v prospech ktorých bola elektronická objednávka konkrétnej služby riadne vyplnená a odoslaná.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť, pričom v takomto prípade vráti objednávateľovi plnú sumu uhradenú za objednané služby.

Vo vybraných prípadoch môže objednávateľ uskutočniť objednávku aj osobne, pričom obchodný vzťah nadobúda platnosť úhradou za služby v hotovosti u poskytovateľa.

 

III. Platobné podmienky

Platbu za služby (ďalej len „úhrada") je potrebné realizovať podľa pokynov v potvrdení o uskutočnení objednávky. Úhrada je splatná najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pokiaľ do dodania služby zostáva menej ako 3 pracovné dni, objednávateľ je povinný úhradu vykonať do dohodnutého termínu dodania služby. Úhradu je možné uskutočniť bezhotovostným prevodom platby, resp. hotovostným vkladom na bankový účet poskytovateľa.

V prípade, ak objednávateľ úhradu nevykoná v lehote splatnosti, objednávka sa ruší. Objednávateľ berie na vedomie, že právo na poskytnutie služieb mu vznikne až riadnym zaplatením.

 

IV. Cena

Poskytovateľ uvádza ceny za poskytované služby vrátane popisu obsahu konkrétnych služieb na svojej webovej stránke. Pre objednávateľa i poskytovateľa je cena za služby záväzná a konečná. Nie je možné refundovať úhradu, ani uplatniť si náhradný termín.

V prípade platby zo zahraničia všetky poplatky spojené s prevodom prostriedkov hradí objednávateľ.

 

V. Dodacie podmienky

Fotografiu aury objednávateľ obdrží priamo na mieste, kam sa na fotografovanie prihlásil. Objednávateľ zároveň obdrží písomný rozbor vyhotovený prostredníctvom softvéru počas fotografovania v podobe .pdf súboru do svojej emailovej schránky. 

Konzultácia a poradenstvo sa uskutočňuje v prípade všetkých vysunutých pracovísk telefonicky (príp. online). Priamo na mieste je konzultácia možná len v prípade návštevy stáleho pracoviska poskytovateľa v Topoľčanoch alebo v Hurbanove.

 

VI. Zrušenie objednávky a storno podmienky

Objednávateľ má právo zrušiť objednávku kedykoľvek pred dohodnutým dňom poskytnutia služby, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi (osobne, poštou, emailom). Výška zmluvnej pokuty (ďalej len „storno poplatok“) je stanovená v závislosti od času odstúpenia nasledovne:

     a)   15 a viac dní pred dňom dodania služby je storno poplatok 0% z ceny,

     b)   14 - 8 dní pred dňom dodania služby je storno poplatok 50% z ceny,

     c)   7 - 4 dní pred dňom dodania služby je storno poplatok 75% z ceny,

     d)   3 dni pred dňom dodania služby a neskôr je storno poplatok 100% ceny.

Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa nezapočítava deň, kedy bolo zrušenie objednávky poskytovateľovi oznámené.

Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak 2 dni pred dohodnutým termínom nebude naplnený minimálny počet záujemcov na externom pracovisku. Poskytovateľ túto skutočnosť objednávateľovi oznámi a vráti mu plnú sumu zaplatenú za objednanú službu.

Poskytovateľ si v nevyhnutných prípadoch vyhradzuje právo na zmenu termínu dodania služby. Poskytovateľ túto skutočnosť objednávateľovi oznámi a vráti mu plnú sumu v prípade, že zmena termínu objednávateľovi nebude vyhovovať.

 

VII. Nárok na náhradu

Za neúčasť objednávateľa na dohodnutom termíne sa neposkytuje žiadna finančná kompenzácia. Ak sa objednávateľovi nepodarí dostaviť sa na dohodnutý termín, môže miesto seba poslať známeho odoslaním emailu s potvrdením objednávky, ktorým sa preukáže pri príchode.

V prípade, že objednávateľ na stretnutie mešká, poskytovateľ sa posnaží nájsť mu miesto v poradovníku, ak to organizačné možnosti dovolia.

 

VIII. Reklamácie

Objednávateľ je povinný reklamáciu za poskytnuté služby uskutočniť priamo pri poskytnutí služby alebo bezprostredne po nej a to písomne, inak reklamácia nebude uznaná.

Fotografia aury a písomný rozbor sú určené osobitne pre jednotlivého objednávateľa. Vzhľadom na túto osobitosť predmetu obchodného vzťahu, po vyhotovení fotografie aury a dodaní písomného materiálu, nie je možná reklamácia ani nárokovanie si vrátenia uhradenej čiastky. Reklamácia je oprávnená len v prípade poskytovaných poradenských, konzultačných, tréningových a koučovacích služieb.

Vyhotovenie fotografie aury a následná konzultácia sa uskutočnila na základe dobrovoľného osobného a slobodného rozhodnutia objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za spôsob, akým objednávateľ tento zážitok emocionálne vyhodnotí a spracuje. Tieto skutočnosti nie sú dôvodom na reklamáciu.

Reklamáciu, ktorú poskytovateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie a písomne o tom upovedomí objednávateľa.

 

IX. Darčekový poukaz

Poukaz platí 3 mesiace odo dňa vystavenia. 

Poukaz je možné uplatniť kedykoľvek po dohode v prevádzke v Topoľčanoch; v Hurbanove vo vybraných dňoch; príp. na ľubovoľnom externom pracovisku v rámci plánovaných podujatí. Termíny a miesta sú pravidelne aktualizované v kalendári podujatí.

Vzhľadom na fixný dátum exspirácie poukazu je potrebná včasná rezervácia termínu aspoň 30 dní pred vypršaním platnosti poukazu. V prípade neskoršej rezervácie nie je možné garantovať voľné kapacity.

Je v kompetencii objednávateľa, aby bol obdarovaný oboznámený s vyššie uvedenými skutočnosťami.


X. Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od ich zverejnenia a poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

Objednávateľ výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály či služby poskytnuté zo strany poskytovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa objednávateľ zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením kópií materiálov a ich ďalším šírením.

V Hurbanove dňa 4. 4. 2019.

Pokiaľ súhlasíte s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami, pre uskutočnenie objednávky, prosím, vyplňte objednávkový formulár pri Vami vybranom termíne.

Ďakujem, teším sa na stretnutie!