O AURAFOTO

Aura je nosičom energetických a charakterových zložiek každého živého organizmu. Zrkadlí sa v nej osobnosť, vedomé i podvedomé myšlienky a pocity, vzťahy s okolím i so sebou samým, kvality, vlohy, dary, talenty a tiež aj nedostatky a strachy.

Uvedomenie si vlastnej aury, energie ostatných ľudí či situácií okolo nás umožňuje nový spôsob nazerania a rozpoznanie príčin existujúcich problémov a zamedzenie vzniku potenciálnych budúcich ťažkostí. Vďaka pochopeniu dôležitých súvislostí poskytuje možnosť pozitívneho a konštruktívneho nasmerovania v súlade s našou spirituálnou podstatou.

Technológia Aura Imaging System je moderný spôsob detegovania a zviditeľnenia toho, čo sa deje v našej osobnej zóne. Bioenergetický prístroj Aura Camera a príslušný softvér zakóduje zosnímanú energiu ako frekvencie, ktoré premieta do farieb a spracuje fotografiu aury. Farby sú indikátory – môžu načrtnúť hlavnú myšlienku, čo sa s nami deje. Možno o nich uvažovať ako o kľúčoch od nášho života. Následnú interpretáciu a sprievodný výklad poskytuje špeciálne školený odborník.

Počas analýzy okúsite tú stránku vašej podstaty, ktorá vám doteraz nebola známa. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, odhalíme vaše možné životné misie, spoznáte vaše hodnoty i tienisté stránky. Dostanete praktický návod pre uchovanie telesného a duševného zdravia. Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania.

Nejedná sa o zdravotnícky softvér, terapeutickú diagnostiku ani liečbu. Aurafoto je pomôckou pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše osudové postavenie.

Ing. Nikoleta Zsigóová pôsobí ako jediný vyškolený a certifikovaný Aura Imaging špecialista na Slovensku od roku 2004. V rámci svojej firmy AuraFoto.sk prevádzkuje lektorskú a terapeutickú činnosť zameranú na poradenské, konzultačné, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu. Okrem individuálnych konzultácií organizuje aj kurzy so zameraním prispieť k harmonizácii intelektuálneho a citového života človeka, a tým posilneniu jeho vnútornej jednoty.

Pre neustále skvalitňovanie svojich služieb sa permanentne zdokonaľuje s cieľom stať sa zrelšou na ceste zušľachťovania jedinca, ktorý má záujem pomocou osobnej konzultácie prostredníctvom tejto terapeutickej metódy dozvedieť sa niečo o sebe a nadobudnúť určité sebapoznanie. Učí sa, aby mohla naučené odovzdať do služieb jedinca. Vedie seba i druhých k sebapoznaniu, aby človek v sebe našiel silu, ktorá vytvára vnútorný pokoj potrebný k tomu, aby dokázal poviesť sám seba a menej podliehal vonkajším okolnostiam.

Podnecuje ľudí k morálnemu obratu, určitému aktívnemu a zodpovednému prístupu k životu a vytvoreniu tak novej zdravšej kultúry. Jej cieľom je prebudiť u nich sebadôveru a silu, nech dokážu kormidlovať loď svojho života pevne a isto, a aby sa stali kvalitnou osobnosťou predovšetkým po stránke ľudskej a morálnej, ktorej duševné kvality neskôr môže nasmerovať k poznaniu duchovnej podstaty svojej osobnosti a takto sa stali pevnými a odolnými, a nenechali sa manipulovať hmotou a zvonka ovládať. Usiluje sa viesť v tomto smere človeka k zodpovednosti.